Papers

Czy robot zabierze Ci pracę?

wpnews.phpPrzedstawiamy pierwszą publikację z cyklu working paper WISE pt. Czy robot zabierze Ci pracę? Sektorowa analiza komputeryzacji i robotyzacji europejskich rynków pracy.

Celem artykułu jest ocena skali zagrożeń związanych z bezrobociem technologicznym na europejskich rynkach pracy. Szacunek udziału zawodów podatnych na automatyzację w poszczególnych gospodarkach uzyskaliśmy w dwuetapowej procedurze za pomocą skonstruowanego na potrzeby badania modelu WISE SARA.

W pierwszym kroku oszacowaliśmy prawdopodobieństwo mechanizacji, automatyzacji lub robotyzacji ponad 900 zawodów wyszczególnionych w amerykańskiej bazie O*NET. Uzyskane wyniki odnieśliśmy do europejskich danych. Otrzymane rezultaty wskazały nam na silną zależność pomiędzy stopniem rozwoju gospodarczego danego państwa a udziałem zagrożonych zawodów w rynku pracy. Polska znajduje się w ogonie rankingu, co sygnalizuje potencjalnie wysokie koszty społeczne procesów dostosowawczych, o ile nie zostaną podjęte odpowiednio wcześniej środki zaradcze.

 

POBIERZ:

Czy robot zabierze Ci pracę? Sektorowa analiza komputeryzacji i robotyzacji europejskich rynków pracy.