Raporty

Zatrudnienie w Polsce 2014. Praca czasu innowacji

abcdRozwój nowych technologii był dla świata wejściem w fazę przeobrażeń społecznych i gospodarczych postępujących w nieznanym wcześniej tempie. Ta trwająca transformacja nie omija żadnej części gospodarki, silnie oddziałując także na rynek pracy poprzez zmianę reguł jego funkcjonowania i pogłębieniu jego wewnętrznej polaryzacji.

Taki rynek pracy podlega ciągłym zmianom i napięciom, które dotykają także instytucje publiczne, pełniące swoją misję i dostosowujące środki i metody działania do stale postępujących zmian w cyfryzującej się gospodarce. W najnowszym raporcie zajmujemy się więc rolą jaką innowacyjność dzisiejszej gospodarki odgrywa na współczesnym, stale zmieniającym się rynku pracy.

Pierwsza część raportu Zatrudnienie w Polsce 2014 – Między imitacją a innowacją – stanowi klamrę spajającą dla pozostałych. Jej celem jest dyskusja głównych wątków problematyki rozwoju i wzrostu gospodarczego z perspektywy krajów nadganiających. Kluczowym pojęciem, wokół którego koncentruje się na część jest pułapka średniego dochodu, czyli zagrożenie spowolnieniem wzrostu gospodarczego i zatrzymaniem procesu nadrabiania zaległości rozwojowych w krajach nienależących ani do grona najbiedniejszych, ani do najbogatszych państw świata. W tej części również zaprezentowane zostały trzy scenariusze rozwoju Polski do 2055 roku.

Druga część – Polska uprzemysłowiona na nowo – poświęcona jest związkom między uprzemysłowieniem a wzrostem gospodarczym. Pokazujemy w niej proces budowy nowoczesnej gospodarki przemysłowej przez państwa znajdujące się na średnim i wysokim poziomie rozwoju gospodarczego. Przyglądamy się przy tym zarówno historycznym doświadczeniom Europy Zachodniej, jak i bardziej współczesnym przykładom azjatyckim. Najwięcej miejsca raport poświęca jednak krajom środkowoeuropejskim, w tym Polsce, które przeżywają okres przyspieszonej budowy nowoczesnej gospodarki przemysłowej.

Trzecia część – Nowoczesne usługi biznesowe czasu globalizacji – koncentruje się na przedstawieniu wielowymiarowego obrazu rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, Europie i na świecie. Analizie zostały poddane struktura branży, znaczenie w gospodarce i dla rynku pracy tej branży, w tym identyfikacja uwarunkowań oraz mechanizmów ekonomicznych sprzyjających rozwojowi jej najbardziej produktywnych części. Badanie rynku polskiego zostało przeprowadzone w odniesieniu do procesów i trendów na rynkach globalnych, dzięki czemu możliwe było zarówno określenie etapu zaawansowania polskiego sektora, jak i prognozowanie przyszłej trajektorii jego rozwoju.

Część czwarta – Cyfrowy rynek pracy w cyfrowej gospodarce – wyjaśnia wpływ cyfryzacji na wzrost gospodarczy, analizując go pod kątem geograficznym, oraz na produktywność – dociekając przyczyn, z których wynikają różnice w Europie i Stanach Zjednoczonych.  Opisuje nowe możliwości jaki może przynosić gospodarce dostęp do wielkich zbiorów danych, wskazując na różnice m.in. pomiędzy Open Data, Big Data, Open Access. Analizie poddany też został wpływ cyfryzacji na powstawanie nowych zjawisk na styku gospodarki i rynku pracy, takich jak m.in. sharing economy. W części tej poddaliśmy też przeglądowi nowe, cyfrowe narzędzia pracy, zaprezentowaliśmy wpływ cyfryzacji na współczesny HR oraz wskazaliśmy jakie kompetencje zyskują coraz większe znaczenie na cyfrowym rynku pracy. Na koniec, przeanalizowane zostały czynniki stwarzające ryzyko wykluczenia cyfrowego, w tym najbardziej zagrożonych nim osób starszych, a wiec bezpośrednio wpływające na sposób funkcjonowania na rynku pracy.

Raport „Zatrudnienie w Polsce. Praca czasu innowacji”, to dziesiąty raport z serii. Publikacja została przygotowana przez Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych z inicjatywy MPiPS w ramach projektu systemowego Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej, na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

 

Redakcja: Maciej Bukowski

 

POBIERZ RAPORT
Praca Czasu Innowacji

Autorzy

Część I: Maciej Bitner, Maciej Bukowski, Jakub Miśtak
Część II: Maciej Bukowski, Jan Gąska, Piotr Koryś
Część III: Maciej Bitner, Agata Gierczak, Krzysztof Roman
Część IV: Wojciech Białożyt, Piotr Szczerba, Aleksander Śniegocki