Publikacje

Transport w Polsce do 2030

newtyuiioos.phpPrzejście na pojazdy elektryczne i wzrost udziału biopaliw, przesunięcia w systemie logistyki, czy efektywniejsze wykorzystanie paliw konwencjonalnych – jakie zmiany czekają Polskę w perspektywie lat 2015 – 2030?

Raport na temat potencjalnych wyzwań w zakresie niskoemisyjnego rozwoju transportu w Polsce do 2030 roku przygotowany przez WISE  zawiera trzy alternatywne scenariusze zmian, których wynikiem będzie ograniczenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez transport. Według prognoz analityków WISE utrzymujący się wzrost polskiej gospodarki w latach 2015 – 2030 doprowadzi do wzrostu zapotrzebowania na wszystkie formy transportu. Będzie to skutkować większym zapotrzebowaniem na paliwa: benzynę, olej napędowy czy LPG. Postęp technologiczny pozwoli jednak skutecznie odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, dzięki czemu nie wpłynie to na większe zużycie i emisję z transportu. Jednocześnie, zakładany renesans kolei i pojawienie się pojazdów elektrycznych na polskich drogach doprowadzą do podwojenia się popytu na energię elektryczną ze strony transportu.

W raporcie podkreślono, że procesy te będą znacznie ograniczone jeśli nie nastąpi interwencja ze strony państwa. Analitycy WISE rozpatrzyli trzy alternatywne scenariusze, zakładające koncentrację działań administracji w następujących obszarach: poprawa efektywności paliwowej konwencjonalnych silników, promowanie paliw alternatywnych, wspieranie zmian logistycznych w kierunku mniej emisyjnych źródeł transportu. Dla każdego scenariusza przedstawiono szczegółową prognozę zapotrzebowania na energię i paliwa do 2030 r. Został również oszacowany potencjał oraz efektywność kosztową działań redukcyjnych w formie krzywej krańcowych kosztów redukcji emisji w transporcie.

Punktem wyjścia raportu była szczegółowa analiza krajowych i europejskich dokumentów strategiczno-programowych, jak również dotychczas analizowanych środków wpływających na zużycie energii oraz emisje w transporcie. Na tej podstawie, w połączeniu z dobrymi praktykami z innych państw europejskich, zostały określone parametry modelowania i dostępne środki techniczne oraz organizacyjne możliwe do wdrożenia do 2030 roku. Zachęcamy do lektury!


Raport został przygotowany przez WISE na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w 2015 roku. Zachęcamy do lektury!

POBIERZ:
Ocena funkcji zmian oraz wartości zadanych parametrów służących do szacowania prognoz emisji z transportu w zależności od potencjalnych środków i stopnia ich wdrożenia

Autorzy: Maciej Bukowski, Franciszek Jackl, Aleksander Śniegocki