Aktualności

Nowe projekty ewaluacyjne WiseEuropa

  1. ilustracja ewaluacji

Rozpoczęła się realizacja dwóch projektów ewaluacyjnych prowadzonych przez WiseEuropa na zlecenie Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


W obydwu projektach zostanie wykorzystany autorski model makroekonomiczny DSGE VESPA, który powstał w WiseEuropa, pod kierunkiem dr Macieja Bukowskiego. Od początku roku WiseEuropa intensywnie rozwija kompetencje w obszarze ewaluacji, w ramach Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje, którym kieruje Olga Mazurowska.

„Wpływ polityki spójności 2007-2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości w Polsce” to projekt ewaluacyjny, jaki WiseEuropa prowadzi na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Celem projektu jest ocena efektów interwencji publicznych zrealizowanych w ramach polityki spójności 2007-2013, w szczególności efektów takich programów operacyjnych jak :

  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny),
  • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (EFRR),
  • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (EFRR).

WiseEuropa rozpoczął również projekt Ewaluacji ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007‑2013, zleconej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. WiseEuropa realizuje projekt w konsorcjum z firmą Evalu, w charakterze partnera. Celem projektu jest identyfikacja i analiza rezultatów interwencji WRPO 2007-2013 oraz ocena wpływu tej interwencji na sytuację społeczno-gospodarczą województwa. W ramach ewaluacji zidentyfikowane rezultaty zostaną ocenione pod kątem realizacji celów Programu, trwałości i efektywności kosztowej podjętych interwencji, ich użyteczności i skuteczność. WiseEuropa będzie odpowiedzialne za przeprowadzenie analiz makroekonomicznych w projekcie z wykorzystaniem modelu VESPA.

Podobnie jak w przypadku projektu ewaluacyjnego realizowanego dla Ministerstwa Rozwoju, również ten projekt został przyznany do realizacji konsorcjantom w nieograniczonym postępowaniu przetargowym. Ukończenie Ewaluacji ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przewidziane jest na koniec roku 2017.

Za realizację obu projektów odpowiada Olga Mazurowska, która od końca zeszłego roku kieruje w WiseEuropa projektami z zakresu badań społecznych i ewaluacji. Olga ma blisko dziesięcioletnie doświadczenie badawcze i managerskie. Zrealizowała kilkadziesiąt skomplikowanych projektów badawczych na zlecenie wielu instytucji publicznych (m.in. Instytutu Badań Edukacyjnych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w Instytucie Badawczym Millward Brown.

Model Vespa i kompetencje ewaluacyjne

Model VESPA, czyli model for Verifiable European Structural Policy Assessment, jest autorskim narzędziem WiseEuropa, skonstruowanym specjalnie do wielowymiarowej oceny wpływu działań interwencyjnych realizowanych w ramach unijnej polityki strukturalnej. Model uwzględnia wzajemnie zależne zachowania gospodarstw domowych i firm, powiązanych rynkiem pracy, rynkiem kapitałowym i rynkiem wymiany dóbr konsumpcyjnych. Bierze pod uwagę wpływ otoczenia międzynarodowego, pozwala dokonywać analizy na poziomie krajowym i regionalnym.

WiseEuropa realizował do tej pory projekty ewaluacyjne m.in. na zlecenie Urzędów Marszałkowskich Województw Warmińsko-Mazurskiego i Śląskiego, jak również, na poziomie krajowym, na zlecenie Komisji Europejskiej czy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Do zadań Olgi Mazurowskiej należy m.in. dalszy rozwój kompetencji ewaluacyjnych organizacji.

Untitled-27Masz pytania dotyczące ewaluacji?
Skontaktuj się z Kierownikiem Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje

 

Olga Mazurowska