Aktualności

WiseEuropa oceni efekty PO IG

  1. obrazek ilustrujacy

WiseEuropa rozpoczęło realizację kolejnego projektu ewaluacyjnego. Tym razem zleceniodawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a ocenie podlegają wybrane działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które Agencja realizowała w perspektywie finansowej 2007 – 2013.

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu międzygałęziowego to kolejne przedsięwzięcie badawcze, jakie PARP podejmuje w obszarze ewaluacji prowadzonych przez siebie działań w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Realizowany przez WiseEuropa projekt koncentruje się na analizie efektów o trudniej obserwowalnym charakterze. Analiza za pomocą zaawansowanego modelu makroekonomicznego pozwoli oszacować takie efekty wspomnianych działań jak:

  • Efekt pośredni – wynikający z potencjalnego wzrostu produkcji/świadczenia usług przez firmy-beneficjentów i związanych z tym korzyści dla podmiotów niepoddanych interwencji, a wchodzących w skład łańcucha dostaw.
  • Efekt Indukowany – wynikający ze wzrostu popytu na wyroby/usługi wszystkich branż wskutek wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przedsiębiorstw będących bezpośrednimi lub pośrednimi beneficjentami Programu
  • Efekt fiskalny – wynikający ze zmian wartości danin publicznych wskutek zwiększonej aktywności lub efektywności gospodarczej w wyniku Programu.

W ramach badania analizie poddane zostaną dane zastane, przeprowadzone zostaną badanie jakościowe z udziałem beneficjentów PO IG oraz ekspertów – makroekonomistów, a także przeprowadzone zostanie modelowanie makroekonomiczne. W tej części badania zostanie wykorzystany model Model VESPA, czyli Verifiable European Structural Policy Assessment. VESPA jest autorskim narzędziem WiseEuropa, skonstruowanym specjalnie do wielowymiarowej oceny wpływu działań interwencyjnych realizowanych w ramach programów UE.

Chociaż zleceniodawcą badania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, z jego wyników skorzystają również jednostki wdrażające i zarządzające kolejnym Programem Operacyjny – PO Inteligentny Rozwój, realizowany w perspektywie finansowej 2014-2020. Prócz PARP są to Ministerstwo Rozwoju, Komitet Monitorujący PO IR oraz partnerzy społeczno–gospodarczy.

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu międzygałęziowego to kolejny, trzeci już projekt ewaluacyjny, jaki WiseEuropa rozpoczyna w tym roku. Niedawno rozpoczęły się prace ewaluacyjne w ramach projektu „Wpływ polityki spójności 2007-2013 na konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości w Polsce”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, oraz „Ewaluacji ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007‑2013”, prowadzonej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Za realizację projektów ewaluacyjnych w WiseEuropa odpowiada Olga Mazurowska, Kierownik Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Untitled-27Masz pytania dotyczące ewaluacji?
Skontaktuj się z Kierownikiem Projektu Badania Społeczne i Ewaluacje

 

Olga Mazurowska