Aktualności

Z instytucji do rodziny – projekt partnerski WiseEuropa

WiseEuropa, razem z Fundacją Przyjaciółka i Koalicją na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej stworzyły narzędzie analityczne – aplikację, która ułatwi wprowadzenie zmian w pieczy zastępczej w Polsce do 2020 roku. Celem jest zmiana jakościowa w systemie pieczy, aby jak najwięcej dzieci trafiało do rodzin zastępczych zamiast do państwowych placówek. Rozpoczynamy spotkania w 50 wybranych powiatach, aby pokazać urzędnikom i rodzinom zastępczym zalety korzystania z aplikacji.

Piecza zastępcza polega na zapewnieniu opieki i wychowania dziecku w sytuacji, kiedy nie może ono przebywać pod opieką własnych rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego, a także na organach administracji rządowej.

Stworzona przez WiseEuropa aplikacja wspiera samorządy w procesie przekazywania opieki nad dziećmi z instytucji do rodzin zastępczych. Pokazuje mocne i słabe punkty organizacji pieczy zastępczej oraz miejsce każdego powiatu w nieformalnym rankingu. Pozwala za pomocą wskaźników, sprawdzić, co należy udoskonalić w systemie na poziomie jednostki samorządowej oraz daje rekomendacje jak można to zrobić. Daje też wiele możliwości porównywania powiatów o podobnych cechach (m.in. o podobnej liczbie ludności) w dążeniu do zwiększania liczby dzieci objętych rodzinną opieką zastępczą.

Dzięki aplikacji urzędy powiatowe uzyskają informacje o kosztach i sposobach zmian w systemie pieczy zastępczej. Będą mogły zmierzyć i ocenić skuteczność finansowania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, zasoby kadrowe oraz możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania – np. środków europejskich.

***

Projekt „STWORZENIE I WDROŻENIE NARZĘDZIA BADAWCZEGO SŁUŻĄCEGO WERYFIKACJI PROCESU DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIATACH” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o projekcie: http://dorodziny.wise-europa.eu/