Aktualności

Z instytucji do rodziny. WiseEuropa na konferencji Państwo 2.0

Podczas VIII konferencji Państwo 2.0 WiseEuropa wspólnie z  firmą KBJ S.A. zaprezentowały efekty projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.

Projekt powstał w odpowiedzi na konieczność wprowadzenia zmian w sposobie sprawowania pieczy zastępczej w Polsce. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na samorządy obowiązek deinstytucjonalizacji pieczy, tak aby do 2020 r. jak najwięcej dzieci przebywających w instytucjonalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych znalazła opiekę w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Proces deinstytucjonalizacji ma przebiegać sprawniej dzięki stworzeniu narzędzia analitycznego – aplikacji badającej pieczę zastępczą w Polsce. Narzędzie jest efektem projektu, zainicjowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest realizowany przez partnerstwo trzech organizacji: Fundacji WiseEuropa, Fundacji Przyjaciółka i Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Odpowiedzialność za techniczne aspekty realizowanego przedsięwzięcia przyjęła na siebie firma KBJ S.A.

Głównym założeniem projektu jest wsparcie powiatów, które stoją przed niełatwym zadaniem przeorganizowania pieczy zastępczej. Narzędzie wspiera powiaty poprzez dostarczenie im syntetycznych wskazówek co do pożądanego kierunku zmian oraz ułatwienie poszukiwania najlepszych praktyk w różnych dziedzinach dzięki wszechstronnym możliwościom porównywania danych z innymi powiatami. Ponadto w narzędziu znajdują się moduły symulacyjne umożliwiające prześledzenie konsekwencji podejmowanych działań.

Podczas prezentacji, Prezes WiseEuropa Maciej Bukowski, przedstawił założenia projektu oraz omówił istotę rozwiązywania problemów społecznych poprzez badania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i wsparcia narzędzi informatycznych. Podkreślił znaczenie dostarczania danych instytucjom państwowym, w oparciu o które mogą one wprowadzać zmiany systemowe , jak również oceniać ich jakość i modyfikować kierunek.

Drugą cześć prezentacji, na temat technicznych aspektów realizacji projektu przedstawił Marcin Jasiński, Dyrektor Działu Business Intelligence w KBJ S.A.

Głównym wyzwaniem w fazie realizacji było stworzenie narzędzia przyjaznego dla użytkowników, które nie wymaga specjalnych umiejętności czy zaawansowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego, sprawnie dokonuje skomplikowanych obliczeń na podstawie danych z wielu różnorodnych źródeł (GUS, ZUS, MRPiPS) i uniezależnia od konieczności budowania i utrzymywania zaawansowanej infrastruktury informatycznej poprzez łatwy i sprawny do niego dostęp jako do usługi w Chmurze (CLOUD) poprzez przeglądarkę internetową.

Dlatego w projekcie zaproponowano zaimplementowanie chmurowego rozwiązania klasy BI (Business Intelligence) SAP Analytics Cloud.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego odbiorcami i beneficjentami są powiaty, ich jednostki organizacyjne, władze i pracownicy. Natomiast adresatami działań podejmowanych w wyniku zastosowania narzędzia (stworzonego w ramach projektu), w procesie deinstytucjonalizacji, będą w szczególności Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, a także Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ).