Aktualności

Najnowsze projekty ewaluacyjne WiseEuropa

Wzmacnianie konkurencyjności MSP w ramach regionalnych programów operacyjnych, osiąganie celów strategii „Europa 2020” oraz strategia komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji to obszary badawcze najnowszych opracowań ewaluacyjnych WiseEuropa. Badania zostały zlecone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju WiseEuropa wykona badanie ewaluacyjne regionalnej pomocy inwestycyjnej w obszarze wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocenione zostanie bezpośrednie wsparcie firm służące podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności MSP oraz zwiększaniu nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia. Do pomiaru efektów regionalnej pomocy inwestycyjnej badane będzie bezpośrednie wsparcie (tj. przychody i zyski ze sprzedaży, produktywność, wskaźniki finansowe) jak i pośrednie (m.in. przychody i wielkość zatrudnienia w firmach nieobjętych wsparciem oraz PKB na mieszkańca na poziomie regionalnym).
Kolejna ekspertyza dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczyć będzie wpływu działań określonych w krajowych programach reform (KPR) na realizację przez Polskę celów strategii „Europa 2020”. Przygotowane przez WiseEuropa opracowanie będzie zawierać:

  • analizę jakościową działań zawartych w krajowych programach reform 2016/2017 i 2017/2018;
  • analizę ilościową 5 wybranych działań przedstawionych w KPR 2016/2017 i 2017/2018 na realizację celów krajowych strategii „Europa 2020”, przeprowadzoną za pomocą modelu ekonometrycznego;
  • analizę wpływu 5 wybranych działań zawartych w KPR 2018/2019 na cele strategii „Europa 2020” oraz inne wskaźniki makroekonomiczne, w tym: PKB, konsumpcję prywatną, inwestycje brutto, eksport netto, zatrudnienie i udział czynników produkcji w PKB.

Na zamówienie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WiseEuropa przygotuje z kolei badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, razem z komponentem analizy semiotycznej.

Strategia inteligentnej specjalizacji polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze Badania+Rozwój+Innowacje (B+R+I) oraz skupieniu inwestycji na zwiększeniu wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby. Narzędziem weryfikacji krajowych inteligentnych specjalizacji ma być proces przedsiębiorczego odkrywania, którego celami są:

  • zwiększenie udziału przedsiębiorców w określaniu kierunków strategicznego wsparcia w polityce innowacyjnej kraju;dostosowanie instrumentów wsparcia do zidentyfikowanych barier rozwojowych oraz potrzeb firm;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i nauką w celu określania potencjałów konkurencyjnych polskiej gospodarki (inteligentnych specjalizacji);
  • inicjowanie wspólnych projektów w obszarze prac B+R.]

WiseEuropa w szczególności zbada:

  • jak polskie teksty kultury definiują pojęcie „inteligentny/smart” i jak ten obraz oddziałuje na rozumienie pojęcia „inteligentnych specjalizacji”, a także jaki obraz „inteligentnych specjalizacji” tworzony jest w przekazach instytucji publicznych;
  • jakie kody tworzą obszary znaczeniowe pojęcia „inteligentny/smart” (w tym występujące w zestawieniach typu Smart Lab, Smart Panel, Smart Economy, Smart Money, etc.), które ze zidentyfikowanych kodów dominują obecnie i w jaki sposób zidentyfikowane kody mogą wpływać na obraz i rozumienie pojęcia „inteligentnych specjalizacji”;
  • jakie kody pojęć „przedsiębiorczość”, „przedsiębiorca”, „przedsiębiorczy” dominują w kulturze, jakie powoli zanikają a jakie zyskują na znaczeniu i które z tych kodów mają najsilniejsze oddziaływanie oraz czy i jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się obraz przedsiębiorcy i przedsiębiorczości, a także w jaki sposób zidentyfikowane kody mogą wpływać na obraz i rozumienie pojęcia „proces przedsiębiorczego odkrywania”.W ramach badania WiseEuropa przeanalizuje również znaczenie pojęć „inteligentne specjalizacje” i „ proces przedsiębiorczego odkrywania” na poziomie krajowym i regionalnym. Sprawdzi też jak należy formułować komunikaty dotyczące tych pojęć, aby komunikacja była przyjazna i możliwie jak najlepiej trafiała do wybranych odbiorców.

Photo on Foter.com