Aktualności

Oferta szkoleniowa Akademii Stanowienia Dobrego Prawa dla organizacji pozarządowych

Tworzenie aktów prawnych, konsultacje publiczne, a może podstawy ekonomii lub ocena jakości prawa? WiseEuropa i INPRIS przygotowały ofertę bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem kursów i zapisania się na wybrane szkolenia. To uczestnik decyduje, które szkolenia są dla niego najbardziej interesujące i przydatne.

Szkolenia, prowadzone przez ekspertów WiseEuropa i INPRIS zgrupowane są w 4 modułach: (I) Zasady i praktyka dotyczące tworzenia aktów prawnych, (II) Udział organizacji i obywateli w publicznym procesie decyzyjnym, w tym w konsultacjach publicznych, (III) Podstawy ekonomii i analizy finansowej niezbędne dla efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa i oceny jakości prawa, (IV) Ocena jakości prawa. Monitoring i ewaluacja prawa.

Moduł I. Zasady i praktyka dotyczące tworzenia aktów prawnych

Szkolenie 1. Ogólne informacje o prawie, analizie prawa i systemie tworzenia prawa

– analiza prawa, podstawowe zasady wykładni prawa
– system źródeł prawa
– analiza projektów aktów prawnych
– system i konstytucyjne zasady tworzenia prawa (prawo do dobrej legislacji)
– zasady techniki prawodawcze, dobre praktyki legislacyjne
– wpływ prawa europejskiego na tworzenie aktów prawnych

Szkolenie 2. Przebieg procesu legislacyjnego
– organizacja procesu legislacyjnego
– regulamin Rady Ministrów, regulaminy Sejmu RP i Senatu RP
– rola poszczególnych instytucji w procesie legislacyjnym na etapie rządowym i parlamentarnym
– możliwości i bariery udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym
– lobbing i rzecznictwo w procesie tworzenia prawa
– wysłuchanie publiczne
– systemu stanowienia prawa w rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
– gra legislacyjna „Twoje prawo”
– studia przypadków

Moduł II. Udział organizacji i obywateli w publicznym procesie decyzyjnym, w tym w konsultacjach publicznych

Szkolenie 3. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach publicznych

 

 

  •  
    • system konsultacji publicznych; konsultacje społeczne, konsultacje publiczne, badanie opinii, dialog społeczny

    

    

 

 

 

 

  •  
    • konsultacje publiczne w prawie krajowym i unijnym

    

    

 

 

 

 

  •  
    • konflikt interesów i sposoby jego rozwiązywania

    

    

 

 

 

 

  •  
    • skuteczne sposoby komunikacji z instytucjami publicznymi, błędy w komunikacji

    

    

 

 

 

 

  •  
    • współpraca z innymi organizacjami i partnerami społecznymi

    

    

 

 

 

 

  •  
    • programy współpracy ministerstw i samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi

    

    

 

 

 

 

  •  
    • studia przypadków

    

    

 

Szkolenie 4. Rzecznictwo organizacji pozarządowych. Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji i danych

 

 

  •  
    • metody rzecznictwa stosowane przez organizacje pozarządowe

    

    

 

 

 

 

  •  
    • kampanie społeczne, budowanie koalicji, uzgadnianie stanowisk

    

    

 

 

 

 

  •  
    • gromadzenie i wykorzystanie danych i zasobów informacyjnych posiadanych przez organizacje

    

    

 

 

 

 

  •  
    • wykorzystywanie informacji publicznych

    

    

 

 

 

 

  •  
    • wykorzystanie narzędzi informatycznych, narzędzi informacji prawnej, danych statystycznych, danych będących w domenie publicznej

    

    

 

 

 

 

  •  
    • możliwości i zakres korzystania ze wsparcia organizacji i instytucji infrastrukturalnych

    

    

 

 

 

 

  •  
    • możliwości i zakres korzystania ze wsparcia dostępnych zasobów i wsparcia instytucji publicznych

    

    

 

 

 

 

  •  
    • studia przypadków

    

    

 

Moduł III. Podstawy ekonomii i analizy finansowej niezbędne dla efektywnego udziału w procesie stanowienia prawa i oceny jakości prawa

Szkolenie 5. Podstawy ekonomii i narzędzia analizy ekonomicznej

 

 

  •  
    • podstawowe zasady ekonomii

    

    

 

 

 

 

  •  
    • kluczowe wskaźniki gospodarcze, ich znaczenie i metody ich interpretacji

    

    

 

 

 

 

  •  
    • jak i gdzie poszukiwać wiarygodnych informacji gospodarczych

    

    

 

 

 

 

  •  
    • możliwości wykorzystania dostępnych narzędzi ekonomicznych

    

    

 

 

 

 

  •  
    • system podatkowy i analiza obciążeń podatkowych

    

    

 

Szkolenie 6. Polityki publiczne: polityka społeczna i zdrowotna

 

 

  •  
    • polityka społeczna: definicje, podstawy ekonomiczne, realizatorzy, interesariusze

    

    

 

 

 

 

  •  
    • rynek pracy i przepisy regulujące rynek pracy,

    

    

 

 

 

 

  •  
    • interesariusze na rynku pracy

    

    

 

 

 

 

  •  
    • polityka zdrowotna: definicje, zasady, realizatorzy, interesariusze

    

    

 

 

 

 

  •  
    • założenia i praktyka ekonomii społecznej

    

    

 

 

 

 

  •  
    • możliwości wpływu na kształtowanie polityki społecznej i zdrowotnej

    

    

 

 

 

 

  •  
    • polityka społeczna w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

    

    

 

Szkolenie 7. Polityki publiczne: polityka gospodarcza

 

 

  •  
    • polityka gospodarcza, w tym polityka przemysłowa i polityka energetyczna: definicje, podejścia ekonomiczne, realizatorzy, interesariusze

    

    

 

 

 

 

  •  
    • możliwości wpływu na kształtowanie polityki gospodarczej

    

    

 

 

 

 

  •  
    • kluczowe regulacje prawne dotyczące obrotu gospodarczego

    

    

 

 

 

 

  •  
    • polityka gospodarcza i przemysłowa w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

    

    

 

Szkolenie 8. Elementy analizy finansowej i ekonomii przedsiębiorstwa

 

 

  •  
    • podstawowe metody i narzędzia analizy finansowej

    

    

 

 

 

 

  •  
    • podstawy ekonomii przedsiębiorstwa

    

    

 

 

 

 

  •  
    • źródła danych analizy finansowej

    

    

 

 

 

 

  •  
    • interpretacja wyników analizy finansowej

    

    

 

 

 

 

  •  
    • studia przypadków

    

    

 

Moduł IV. Ocena jakości prawa. Monitoring i ewaluacja prawa

Szkolenie 9. Ocena skutków regulacji

 

 

  •  
    • ocena skutków regulacji jako narzędzie polityki publicznej opartej na dowodach

    

    

 

 

 

 

  •  
    • analiza i zasady sporządzania oceny skutków regulacji (OSR)

    

    

 

 

 

 

  •  
    • źródła i rodzaje informacji niezbędnych do sporządzenia i weryfikacji oceny wpływu, dane statystyczne, dokumenty rządowe

    

    

 

 

 

 

  •  
    • możliwości współpracy i korzystania z wiedzy organizacji i instytucji think-tankowych, infrastrukturalnych i dialogu społecznego

    

    

 

 

 

 

  •  
    • narzędzia jakościowe analizy regulacji m.in.: matryca logiczna, analiza danych zastanych, wywiad pogłębiony, wywiad zogniskowany, studium przypadku, analiza kosztów i korzyści, panel ekspertów, benchmarking

    

    

 

 

 

 

  •  
    • ilościowe metody i techniki badawcze (m.in.: CATI, CAPI, PAPI, CAWI)

    

    

 

 

 

 

  •  
    • studia przypadków

    

    

 

Szkolenie 10. Ewaluacja prawa. Ekonomiczna analiza prawa

 

 

  •  
    • monitorowanie tworzenia i funkcjonowania prawa

    

    

 

 

 

 

  •  
    • ewaluacja wdrożonego aktu prawnego, oceny wpływu ex post: pojęcie, narzędzia, interdyscyplinarność

    

    

 

 

 

 

  •  
    • możliwość korzystania z dostępnych danych publicznych

    

    

 

 

 

 

  •  
    • zastosowanie narzędzi i badań empirycznych do ewaluacji prawa

    

    

 

 

 

 

  •  
    • pojęcie ekonomicznej analizy prawa

    

    

 

 

 

 

  •  
    • zastosowanie narzędzi ekonomicznej analizy prawa do oceny jakość prawa oraz jakości projektów aktów prawnych

    

    

 

 

 

 

  •  
    • studia przypadków

    

    

 

Wszystkie szkolenia są dwudniowe, każde z nich trwa 16 godzin szkoleniowych.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu lub szkoleniach stacjonarnych trzeba:

 

 

  1.  
    1. Wypełnić formularz dostępny na stronie projektu Akademia Stanowienia Dobrego Prawa.

    

    

 

 

 

 

  1.  
    1. Wziąć udział w wybranym co najmniej jednym kursie e-learningowym: dotyczącym stanowienia prawa (dla modułów szkoleń stacjonarnych 1 i 2 albo ekonomiczno-analitycznym (dla modułów szkoleń stacjonarnych 3-4).

    

    

 

 

 

 

  1.  
    1. Można wybrać więcej niż jedno szkolenie stacjonarne. W miarę wolnych miejsc będziemy starali się zapewnić wszystkim chętnym udział w wybranych szkoleniach.

    

    

 

W dniach 25-26 czerwca 2018 r. planujemy zorganizować szkolenie w ramach modułu I – Zasady i praktyka dotyczące tworzenia aktów prawnych lub modułu II – Udział organizacji i obywateli w publicznym procesie decyzyjnym, w tym w konsultacjach publicznych. Zapraszamy serdecznie do zapisywania się na wybrane szkolenia. To, które z czterech objętych tymi modułami szkoleń zostanie zrealizowane we wskazanym terminie, zależy od liczby zgłoszeń uczestników. Czerwcowe szkolenia będą się odbywały w Warszawie. Zapewniamy przerwę kawową i lunch, jest również możliwość zorganizowania noclegu, jeśli miejsce szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania uczestnika o więcej niż 50 km. Kolejne szkolenia będą się odbywały stopniowo od września 2018 r. Zgłoszenia na pierwsze szkolenia przyjmujemy do 18 czerwca 2018 r.

Otworzyliśmy punkt kontaktowy, w którym dyżurują eksperci udzielający informacji o szkoleniach. Można się z nimi kontaktować wysyłając wiadomość na adres akademia@wise-europa.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 513 14 18, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Dostępna także będzie baza wiedzy, w której znajdą się informacje o ważnych regulacjach prawnych, raportach i publikacjach dotyczących udziału organizacji społecznych w procedurach legislacyjnych.

Projekt realizują wspólnie:

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich – niezależny think-tank, który specjalizuje się w polityce europejskiej i zagranicznej oraz w ekonomii;

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa, prawniczy think-tank, działający na rzecz poprawy jakości prawa i standardów rządzenia.

Dowiedz się więcej o projekcie 

Akademia Stanowienia Dobrego Prawa dla Organizacji Pozarządowych