Aktualności

Maciej Bukowski członkiem unijnej Grupy Roboczej ds. Zrównoważonego Finansowania

Komisja Europejska powołała Techniczną Grupę Roboczą ds. Zrównoważonego Finansowania (Technical Working Group on Sustainable Finance). Wśród 35 członków grupy jest Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa.

Grupa będzie wspierać Komisję Europejską w opracowywaniu unijnej klasyfikacji działalności gospodarczej pod katem zrównoważonego rozwoju oraz w pracach nad niskowęglowymi wskaźnikami, które będą stosowane przez zarządzających aktywami i portfelami jako punkt odniesienia dla strategii inwestycyjnych. Będzie również współtworzyć unijne normy dotyczące tzw. zielonych obligacji (EU Green Bond Standard) i współpracować z KE w celu poprawy jawności informacji związanych z klimatem.

Komisja Europejska wybrała przedstawicieli Grupy spośród 185 kandydatur. Członkowie Grupy to reprezentanci europejskich instytucji finansowych i gospodarczych, a także organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego. Wśród nich są przedstawiciele m.in. europejskich organów nadzoru, Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Pierwsze posiedzenie Technical Working Group on Sustainable Finance odbędzie się na początku lipca. Jej prace będą trwały do końca czerwca 2019 r., z możliwością przedłużenia do końca 2019 r.

Lista wszystkich członków Technical Working Group on Sustainable Finance oraz więcej informacji o pracach Grupy znajduje się na stronach Komisji Europejskiej.

Photo by rockcohen on Foter.com / CC BY