Aktualności

WiseEuropa na COP24 w Katowicach

W ramach tegorocznej 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (COP24), odbywającej się pomiędzy 3. a 14. grudnia w Katowicach, reprezentanci WiseEuropa: Maciej Bukowski, Aleksander Śniegocki oraz Zofia Wetmańska, mieli okazję wymienić się wiedzą i doświadczeniami z krajowymi oraz międzynarodowymi partnerami w trakcie wydarzeń towarzyszących Konferencji.

Poniżej zamieszczone zostały najważniejsze informacje i zagadnienia z wybranych spotkań oraz odwołania do projektów realizowanych obecnie przez WiseEuropa.

03.12.2018 – Sprawiedliwa transformacja dla wszystkich: dotychczasowe badania i możliwości wdrożenia | Pawilon Polski

Foto: COP24

Podczas sesji “Analytical Evidence for Just Transition” nawiązując do informacji opublikowanych w najnowszym raporcie WiseEuropa “Od restrukturyzacji do trwałego rozwoju. Przypadek Górnego Śląska” Maciej Bukowski, Prezes WiseEuropa, podkreślił że tylko systemowe podejście do polityki regionalnej skupiające się nie tylko na sektorach związanych z górnictwem, lecz także na pozostałych wymiarach gospodarki, może zapewnić rozwój Śląska zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Maciej Bukowski przywołał także rekomendacje z raportu, podkreślając, że skuteczna polityka rozwoju województwa śląskiego powinna umożliwić zarówno odpowiedzialną restrukturyzację tradycyjnego rdzenia lokalnej gospodarki (uwzględniającą nieuchronny spadek wydobycia węgla kamiennego), jak i koncentrować się na dywersyfikacji lokalnej bazy przemysłowej i wdrożeniu rozwiązań niskoemisyjnych we wszystkich kluczowych sektorach (energetyka, budownictwo, transport, przemysł). Takie działania przyczynią się zarówno do poprawy jakości życia w regionie, jak i dadzą impuls do rozwoju nowych przewag konkurencyjnych.

03.12.2018 – Rola finansów w restrukturyzacji regionów węglowych | Pawilon Europejski

Foto: Alice Pauthier

W sesji wzięli udział przedstawiciele EIT Climate-KIC, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Komisji Europejskiej (EU Climate Action) oraz WiseEuropa. Podczas spotkania Maciej Bukowski podkreślił, że transformacja niskoemisyjna oznacza znaczne zmniejszenie globalnego zapotrzebowania na węgiel, które dodatkowo zostanie przyspieszone przez powszechny wśród państw członkowskich UE proces odchodzenia od tego paliwa. Ponadto przedstawiciel WiseEuropa przedstawił społeczno-gospodarcze skutki transformacji i wskazał na kluczową rolę sektora finansowego w zarządzaniu niezbędnymi zmianami systemowymi.

05.12.2018 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ)| Pawilon Polski

Foto: MPiT

Podczas dyskusji dotyczącej możliwości zaangażowania organizacji pozarządowych i ich roli we wdrażaniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce, Zofia Wetmańska wskazała, że rolą think tanków jest zapewnienie bazy wiedzy potrzebnej do efektywnego wykorzystania możliwości jakie oferuje gospodarka o obiegu zamkniętym w osiągnięciu celów redukcji emisji określonych przez politykę klimatyczną. Obecnie w ramach działań związanych z tematem GOZ, eksperci WiseEuropa zaangażowani są w działania Climate Friendly Materials Platform i wraz z partnerami europejskimi, przy wsparciu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej, realizują projekt, który umożliwia włączenie polskich partnerów w międzynarodową debatę na temat przyszłych regulacji oraz źródeł finansowania modernizacji przemysłu ciężkiego. Ponadto wkrótce ukaże się nowa publikacja WiseEuropa, w której zostaną zdiagnozowane obecne problemy polskiej polityki klimatycznej, a także w sposób szczegółowy przenalizowane globalne trendy (takie jak GOZ), które powinny być wzięte pod uwagę w dalszym procesie kształtowania polskiej polityki. Zofia Wetmańska na koniec zaprosiła partnerów na spotkanie współorganizowane przez WiseEuropa w ramach projektu EUKI Climate Recon 2050 – ponownie podkreślając, że osiągnięcie zero-emisyjnej gospodarki do 2020 roku jest uzależnione, między innymi, od integracji długoterminowej polityki klimatycznej z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.

07.13.2018 Narzędzia niskoemisyjnej, inteligentnej transformacji i dywersyfikacji przemysłu na Śląsku | Główny Instytut Górnictwa

Foto: Aleksander Śniegocki

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach programu Climate-KIC Reindustrialise, którego celem jest wspieranie przekształcenia wysokoemisyjnych regionów w innowacyjne niskoemisyjne ośrodki. WiseEuropa prowadzi jeden z pierwszych projektów typu Pathfinder, w ramach którego wspólnie z organizacją Climate Strategies oraz Głównym Instytutem Górniczym bada potencjał wspierania inteligentnej dywersyfikacji śląskiej bazy przemysłowej. Podczas swojego wystąpienia Aleksander Śniegocki, koordynator projektu, przedstawił pierwsze wyniki – koncepcję metodologii identyfikującą potencjalne możliwości dywersyfikacji gospodarki regionu w oparciu o istniejące dane statystyczne dotyczące jej przewag konkurencyjnych, w różnych obszarach technologicznych i gospodarczych. Po prezentacji metodologii oraz przykładów jej zastosowania, nastąpiła dyskusja na temat możliwości jej wykorzystania przez instytucje wspierające rozwój regionalny Śląska oraz innych wysokoemisyjnych regionów.

10.12.2018 Mapa finansowania gospodarki niskoemisyjnej – od identyfikacji przepływów finansowych do utworzenia planów inwestycyjnych: jakie działania wdrażane są we Francji, Europie i na świecie? | Pawilon Francuski

Podczas wydarzenia, w którym uczestniczyli przedstawiciele francuskiego Ministerstwa Środowiska, oraz organizacji I4CE, IKEM, 2050 Pathways Project i WiseEuropa, paneliści omawiali istniejące i nowe praktyki dotyczące monitorowania finansów i inwestycji klimatycznych. Maciej Bukowski przedstawił wstępne wnioski z projektu prowadzonego przez WiseEuropa przy wsparciu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej i realizowanego wraz z NewClimate Institute i I4CE: “Landscape of Climate Finance: Promoting debate on climate finance flows in Central Europe”. Maciej Bukowski podkreślił znaczenie wdrożenia opracowanej metodologii w Polsce, opierając się na przykładach decyzji wymagających systemowego przeglądu przepływów finansowych w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych, tj. inwestycji w sektorze energetycznym i termomodernizacji budynków, a także skutecznego zarządzania funduszami europejskimi po 2020 roku.

10.12.2018 Think Nordic | Pawilon Nordycki

Foto: The Nordic Council

Maciej Bukowski wraz z Connie Hedegaard, byłą komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i minister ds. środowiska w Danii oraz Johanem Rockströmem, profesorem i byłym dyrektorem Stockholm Resilience Center na Uniwersytecie Sztokholmskim, skupili się na odpowiedzi na pytanie w jaki sposób skandynawskie rozwiązania umożliwiające redukcję emisji mogą być wykorzystane przez inne kraje. Dyskusja toczyła się wokół niedawno opublikowanego raportu Nordic Green to Scale i dotyczyła wyzwań związanych z rozwojem społeczeństwa zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Maciej Bukowski podkreślił, że Polska może uczyć się od krajów skandynawskich jak projektować i wdrażać reformy, gdyż nordycka marka jest dobrze odbierana przez polskich obywateli, a zatem takie podejście należy wykorzystywać również w sferze ochrony środowiska, w tym nie tylko w polityce klimatycznej, ale także jeśli chodzi o efektywność wykorzystania zasobów. Według Macieja Bukowskiego, Dania jest dobrym przykładem tego, w jaki sposób ułatwić i efektywnie przeprowadzić transformację niskoemisyjną – biorąc pod uwagę, że w ciągu stosunkowo krótkiego czasu kraj przekształcił swój system energetyczny dwa razy: najpierw z ropy na węgiel, a następnie z węgla na energię wiatrową, jednocześnie promując efektywność energetyczną i inwestując w kogenerację. Kolejnymi wzorcami dla Polski odnośnie tego jak sektor publiczny powinien wdrażać i zarządzać procesem modernizacji i restrukturyzacji mogą być Szwecja oraz Finlandia, która została uznana za kraj aktywnie wspierający swój potencjał innowacyjny. Nagranie dyskusji w formie podcastu „Think Nordic” jest już dostępne na stronie organizatorów wydarzenia.

Posted in: