Climate Finance Landscape

Korzyści systemowej analizy źródeł finansowania gospodarki niskoemisyjnej – policy paper

Dlaczego systemowe podejście do finansowania niskoemisyjnych inwestycji ma znaczenie? Najnowszy raport przygotowany przez WiseEuropa, Institute for Climate Economics – I4CE oraz NewClimate Institute dowodzi, że udana transformacja gospodarki zgodna z Porozumieniem Paryskim powinna opierać się na solidnych ramach analitycznych oraz dobrej jakości danych na temat istniejących przepływów finansowych, a także niezbędnej skali ich przekierowania w kierunku niskoemisyjnych działań, takich jak rozwój zrównoważonego transportu lub poprawa efektywności energetycznej budynków.

Autorzy publikacji zwracają uwagę na to, w jaki sposób analiza finansowania niskoemisyjnych inwestycji może odgrywać kluczową rolę w procesie kształtowania polityki publicznej, np. poprzez wsparcie:

  • oceny efektywności instrumentów polityki publicznej oraz przepływów finansowych, na które mają one wpływ;
  • identyfikacji rozwiązań zmniejszających lukę pomiędzy obecnymi nakładami finansowymi na niskoemisyjne inwestycje, a potrzebami wynikającymi z długookresowych celów klimatycznych;
  • opracowania strategii i planów wspierających rozwój niskoemisyjnej gospodarki, uwzględniających wszystkich interesariuszy oraz istotne przepływy finansowe;
  • porównanie corocznych wyników oceny krajowego krajobrazu finansowania niskoemisyjnych inwestycji oraz zestawienie z wynikami podobnych badań w innych krajach.

Publikacja porusza również kwestię braku systemowego podejścia do finansowania transformacji niskoemisyjnej w polskiej debacie publicznej. Eksperci analizują przykłady i najlepsze praktyki wdrażania metodologii mapowania finansowego w kilku krajach europejskich. Wymiana wiedzy w tej dziedzinie może być korzystna dla interesariuszy w Polsce oraz w innych krajach, które chcą poprawić jakość weryfikacji istniejących i projektowania nowych ram finansowania niskoemisyjnych inwestycji. Zgodnie z zaleceniami nakreślonymi w publikacji, Polska oraz inne kraje europejskie powinny regularnie przeprowadzać systemową ocenę przepływów finansowych zasilających rozwój niskoemisyjnej gospodarki w celu usprawnienia zarządzania tym procesem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.