Climate Finance Landscape

Wybrane publikacje dotyczące systemowego podejścia do finansowania działań związanych ze zmianą klimatu

Publikacje wydane przez NewClimete Institute

Aligning Investments with the Temperature Goal of the Paris Agreement

https://newclimate.org/2018/09/28/aligning-investments/

W publikacji dokonano oceny tego w jaki sposób Wielostronne Banki Rozwoju (Multilateral Development Banks) mogą przyczynić się do osiągnięcia celów zawartych w Porozumieniu Paryskim. Autorzy pokazują jak banki poprzez wzmocnienie istniejących narzędzi są w stanie dostosowywać swoje portfele inwestycyjne i działania do długookresowych globalnych celów klimatycznych. Rekomendacje zawarte w raporcie o ile przede wszystkim skupiają się na WBR, to są także adekwatne dla pozostałych instytucji sektora finansowego.

Derisking Renewable Energy Investment

https://newclimate.org/2018/06/26/tunisia-derisking-renewable-energy-investment-2018/

Raport analizuje w jaki sposób konkretny zestaw instrumentów publicznych może złagodzić ryzyka finansowe w Tunezji. Autorzy publikacji szacują wymaganą redukcję kosztów oraz odpowiadającą temu redukcję LCOE, a także wiążą ogólne oszczędności ekonomiczne z kosztami związanymi z wykorzystaniem instrumentów publicznych.

Allianz Climate and Energy Monitor

https://newclimate.org/2018/11/26/allianz-climate-and-energy-monitor-2018/

W raporcie „Allianz Climate and Energy Monitor” oceniono państwa członkowskie G20 pod względem ich atrakcyjności do inwestycji w niskoemisyjną infrastrukturę elektryczną. Autorzy raportu poddali analizie także obecne i przyszłe potrzeby inwestycyjne państw należących do G20, związane z wypełnieniem postanowień Porozumienia Paryskiego.

 

Publikacje I4CE

2018 edition of I4CE’s Landscape of Climate Finance

https://www.i4ce.org/download/2018-edition-of-i4ces-landscape-of-climate-finance/

W najnowszym wydaniu „Landscape of Climate Finance”, dokonano przeglądu przepływów finansowych związanych z realizacją niskoemisyjnych inwestycji przez rządy, gospodarstwa domowe i firmy we Francji. W 2017 r. inwestycje te przekroczyły 40 miliardów euro, a wysiłek inwestycyjny był rozłożony równomiernie między gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i administrację rządową. Każdego roku I4CE publikuje raport „Landscape of Climate Finance in France”, który w przejrzysty sposób analizuje przepływy finansowe związane z niskoemisyjnymi inwestycjami w sektory takie jak budynki, transport, produkcja energii, przemysł i rolnictwo. Wyniki analiz są przedstawiane zarówno Zgromadzeniu Narodowemu jak i podczas ponad dwudziestu corocznych wydarzeń, w których biorą udział również reprezentanci władz publicznych i organizacji pozarządowych. Tego rodzaju działania mają na celu uzupełnienie wiedzy parlamentu i rządu oraz rozpoczęcie konstruktywnego dialogu z interesariuszami. Wyniki otrzymane dzięki wypracowanej przez I4CE metodologii, omawiane są podczas spotkań komitetu sterującego, w skład którego wchodzą Ministerstwo Ekologicznej i Solidarnościowej Transformacji, Ministerstwo Finansów i ADEME.

Low-carbon investment 2011 – 2017

https://www.i4ce.org/download/low-carbon-investment-2011-2017/

Niskoemisyjna transformacja gospodarki wiąże się z koniecznością zwiększenia inwestycji w budynki, systemy transportowe, pojazdy, elektrownie, przemysł i rolnictwo. Niemniej jednak, zwiększenie tych inwestycji w celu realizacji założeń klimatycznych wymaga posiadania lepszej bazy wiedzy na temat inwestycji i przepływów finansowych w tych sektorach, a także efektywniejszych narzędzi do oceny poszczególnych polityk. Właśnie dlatego od 2013 roku, I4CE systematycznie publikuje raport „Landscape of domestic climate finance”, który śledzi i analizuje przepływy finansowe związane z niskoemisyjnymi inwestycjami we Francji. Identyfikacja luki między bieżącymi inwestycjami a inwestycjami koniecznymi do osiągnięcia celów klimatycznych, pomaga w zwiększaniu świadomości i angażowaniu krajowych interesariuszy. Agregacja wskaźników z różnych sektorów w jedną spójną całość jest punktem odniesienia do corocznego śledzenia postępów transformacji, a przeprowadzana analiza sektorowa może przyczynić się do lepszego zrozumienia sukcesów i ograniczeń wdrażanej polityki inwestycyjnej. Niniejszy raport został opracowany z myślą o wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o polityce klimatycznej i inwestycjach we Francji. Ponadto, szczegółowy opis wykorzystywanej przez I4CE metodologii może wesprzeć i zainspirować konkretne podmioty do podjęcia próby przeanalizowania tego problemu w swoich krajach.

Landscapes of domestic climate finance in Europe

https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2016/12/EEA_workshop.pdf

25 października 2016 r. w Kopenhadze, Europejska Agencja Środowiska i I4CE – Institute for Climate Economics zorganizowały spotkanie ekspertów, specjalizujących się w śledzeniu krajowych przepływów finansowych związanych z europejskimi działaniami w dziedzinie klimatu. Spotkanie to zgromadziło przedstawicieli rządu, ośrodków badawczych i reprezentantów organizacji pozarządowych, w celu ustalenia w jaki sposób lepsze zrozumienie przepływów inwestycyjnych i finansowych związanych z realizacją niskoemisyjnych inwestycji może pomóc w osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Dokument, przygotowany przez I4CE i EEA, przedstawia główne punkty dyskusji i wnioski z przeprowadzonego warsztatu.

 

Publikacje WiseEuropa

Climate Finance Domino. Transition risks for the Polish financial sector

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2018/06/The-climate-finance-domino.pdf

Raport dostarcza ilościowych i jakościowych argumentów do dyskusji na temat zagrożeń klimatycznych dla polskiego sektora finansowego, w szczególności przedstawiając potencjalne ryzyka wynikające z zaangażowania w węglową strategię energetyczną polskiego rządu. Jednocześnie autorzy raportu analizują konsekwencje zmian w polskim systemie elektroenergetycznym zakładające szybkie upowszechnienie technologii niskoemisyjnych. Scenariusze te są bardziej kapitałochłonne niż scenariusz węglowy, jednak związane z nimi potrzeby finansowe mogą zostać pokryte przez znacznie szerszą grupę inwestorów, a ich wdrożenie przełoży się na gwałtowny spadek ryzyka klimatycznego również dla sektora finansowego. 

Sustianable Finance in Poland. State of play and prospects for progress

http://wise-europa.eu/en/2019/01/23/in-poland-the-discussion-on-sustainable-finance-is-just-beginning/

Publikacja, która powstała na zlecenie Principles for Responsible Investment (PRI), przedstawia aktualne ramy prawne funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, sektora ubezpieczeniowego oraz dotyczące zarządzania aktywami w Polsce. Ponadto, autorzy dokonują syntetycznej analizy wpływu polityki energetycznej na proces wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju przez sektor finansowy. Raport zawiera także bardziej ogólne uwagi na temat rozwoju zrównoważonych finansów w Polsce oraz identyfikuje kwestie polityczne, które spowalniają zmiany regulacyjne, wymuszające uwzględnienie czynników pozafinansowych (ESG) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Inne istotne publikacje

Financing Europe’s low carbon, climate resilient future (EEA)

https://www.eea.europa.eu/themes/climate/financing-europe2019s-low-carbon-climate

Niskoemisyjna transformacja gospodarki Unii Europejskiej oraz wzmocnienie jej odporności na ryzyka klimatyczne, jest również wyzwaniem inwestycyjnym, które zależy od znacznego przekierowania przepływów finansowych w kierunku bardziej zrównoważonych inwestycji. Aby sprostać temu wyzwaniu i wykorzystać pojawiające się nowe możliwości, konieczne jest posiadanie szczegółowych informacji na temat niskoemisyjnych inwestycji zarówno na szczeblu krajowym jak i Europejskim. Oceniając aktualną sytuację w zakresie analizy finansów klimatycznych w Europie, raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wskazuje, że niewiele krajów europejskich przełożyło swoje krajowe cele klimatyczne i energetyczne na realne plany i uwzględniło je przy analizie potrzeb inwestycyjnych.

Assessing the state-of-play of climate finance tracking in Europe (Trinomics)

http://trinomics.eu/climatefinancetrackingineurope/

Raport Trinomics został przygotowany w celu wsparcia briefingu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, mówiącego o finansowaniu niskoemisyjnej, odpornej na zmianę klimatu przyszłości Europy (Financing Europe’s low carbon, climate resilient future). Publikacja ta przygotowana dla EEA, przedstawia wyniki pierwszej ogólnoeuropejskiej analizy obecnego stanu analizy przepływów finansowych związanych z niskoemisyjnymi finansami w 33 państwach członkowskich EEA.

Climate investment capacity (CIC2030) project (IKEM, CVUT, RTU)

https://www.ikem.de/en/portfolio/cic2030/

Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną na państwach członkowskich UE opracowanie krajowych planów energetycznych i klimatycznych, a ich realizacja wymaga mobilizacji znacznego kapitału do 2030 r.. Czechy i Łotwa wprowadziły pakiet zachęt finansowych, aby stymulować inwestycje w dekarbonizację swoich gospodarek, jednak nie są one wystarczające, aby osiągnąć ambitne cele energetyczne i klimatyczne. Obecnie niski poziom wiedzy, oraz istniejące ograniczenia dotyczące zaangażowania prywatnych inwestorów uniemożliwiają uzyskanie niezbędnego poziomu finansowania. Projekt Climate Investment Capacity ma na celu sprostanie temu wyzwaniu poprzez podniesienie poziomu świadomości interesariuszy w Niemczech, na Łotwie i w Czechach. Punktem wyjścia jest już istniejąca wiedza i know-how, które dzięki projektowi zostaną przeniesione i dostosowane do warunków poszczególnych krajów.