Zespół

DOMINIKA JĘDRZEJCZAK Ekspert

Zajmuje się realizacją projektu „Partycypacja w Planowaniu” (POWR.02.19.00-00-KP13/18), którego celem jest wspieranie samorządów w procedowaniu dokumentów planistycznych poprzez podnoszenie jakości konsultacji społecznych oraz promowanie idei zrównoważonego rozwoju.

Jest urbanistką z wieloletnim doświadczeniem współpracy z samorządami. Jest współautorką kilkudziesięciu gminnych dokumentów planistycznych – planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań. Pracując w biurze urbanistycznym, tworzyła koncepcje zagospodarowania terenów i analizy przestrzenne. Funkcjonowała również w strukturach samorządu gminnego, kierując referatem odpowiedzialnym za kształtowanie polityki przestrzennej w jednym z podwarszawskich miast-ogrodów. Jest członkiem gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, gdzie pełni funkcje doradcze dla wójtów i burmistrzów. Aktywnie działa na rzecz wzmocnienia roli zawodu urbanisty.