Polityka Prywatności w WiseEuropa

Ochrona danych osobowych

Bardzo dużą uwagę zwracamy na ochronę danych osobowych klientów. Zbieramy jedynie informację o ilości osób odwiedzających poszczególne strony. Do tego celu wykorzystywany jest mechanizm cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach. Do sprawdzania ilości osób odwiedzających portal wykorzystywane są również informacje przechowywane w logach serwerów. Adresy IP są jednak wykorzystywane jedynie do celów statystycznych.

Usługi, w których wymagane jest podanie danych osobowych

Dane osobowe są podawane przy wypełnianiu formularza kontaktowego oraz przy zapisywaniu się na organizowane przez nas wydarzenia (seminaria, warsztaty etc.). Dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za techniczne funkcjonowanie serwisów. Adresy e-mail oraz pozostałe dane tam przechowywane nie są udostępniane innym podmiotom.

Edycja lub usunięcie danych osobowych

Każda osoba, która przekaże nam swój e-mail może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania korespondencji.

Ochrona adresów e-mail

W WiseEuropa w bardzo poważny sposób traktujemy bezpieczeństwo komputerów w sieci lokalnej. Zapewniamy, że osoby zajmujące się obsługą klientów są przeszkolone pod kątem ochrony danych osobowych i Państwa adresy e-mail są wykorzystywane jedynie do kontaktu z Państwem w ramach bieżącej komunikacji z naszą organizacją.

Kiedy Zapisujesz się do Newslettera, tym samym oświadczasz

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych w tym celem otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną pochodzących od WiseEuropa na potrzeby promocji jej usług. Udostępniane dane są chronione w pełni zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. WiseEuropa (z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 99/18, 02-001 Warszawa) jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy WiseEuropa. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 2/26, 00-065 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000457991, NIP: 113-286-48-09, REGON: 146626611 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator będzie przetwarzać dane: imię, nazwisko, adres e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) RODO, w celach niezbędnych do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy, w celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratorze, w szczególności poprzez:

a) komunikację w celach związanych z organizację webinarium, przesyłanie informacji o webinarium i udzielenie dostępu do webinarium;

b) udostępnianie podmiotom, za pośrednictwem których Administrator organizuje webinarium, w szczególności podmiotom świadczącym usługi transmisji wideokonferencji;

c) udostępnienie w ramach webinarium imienia i nazwiska.

3. W przypadku wyrażonej zgody, Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na potrzeby marketingu bezpośredniego kierowanego wobec Pani/Pana, w szczególności poprzez otrzymywanie newslettera i informacji o działalności Administratora.

4. W związku z ust. 3 powyżej, dane osobowe mogą również zostać przekazane do państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych lub państw trzecich, w których siedzibę mają firmy zapewniające odpowiednie oprogramowanie w celu przeprowadzenia webinarów, wysyłki newslettera oraz innego marketingu bezpośredniego. Ochrona zgodna z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, a także dochodzenie roszczeń związanych z ochroną przekazanych danych osobowych może być w związku z tym utrudnione lub niemożliwe.

5. W przypadku wykorzystania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany i dane są profilowane poprzez dostosowanie do odbiorcy:

a) używanych zwrotów (na podstawie płci, imienia i nazwiska);

b) treści newslettera i informacji o działalności WiseEuropa;

c) częstotliwości wysyłania newslettera i informacji o działalności WiseEuropa.

Powyższe decyzje będą miały wpływ na formę, treść i częstotliwość otrzymywanych przez Panią/Pana informacji o działalności WiseEuropa i newslettera.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia przedawnienia roszczeń związanych z podpisaną umową lub cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) danych;

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z Administratorem pod adresem: rodo@wise-europa.eu.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w webinarium. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego jest dobrowolne.

9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie danych na podstawie innej niż zgoda