Newsroom

In solidarity with Ukraine

In solidarity with Ukraine 

The WiseEuropa Foundation strongly condemns the Russian invasion of Ukraine. We are against unjustified aggression against the sovereign European country that violates the fundamental principles of international cooperation. We are wholehearted with our Ukrainian Friends, the society of Ukraine, and all the people suffering from this war.

This is the time when everyone who respects freedom, human rights, and democracy stands up for these values. WiseEuropa, as an independent think-tank specializing in European and economic policy, declares its readiness to cooperate with Ukrainian partners in the area of our expertise and experience.

We would like to thank our partners from Poland, Europe, and the world who are involved in activities with us. We would also like to thank and support our entire team, which in many ways, also individually, helps people affected by the brutal attack on independent Ukraine. We support all those around the world, including Russia, who are loudly protesting against this senseless war. 

It is also the time when we see that unity, solidarity, and cohesion are priceless. Long-term, constructive international cooperation, especially at the European Union level, is of key importance for Ukraine and Poland. Building a resilient, zero-emission, and diversified energy system, developing critical infrastructure, or facilitating the labor market are just some of the topics where agreement is needed. 
 
Ukraine, we are with you!

Maciej Bukowski                                                                            
President of the Management Board of WiseEuropa
 
Katarzyna Zwolak
Managing Director of WiseEuropa

 
 
Solidarni z Ukrainą

Fundacja WiseEuropa zdecydowanie potępia inwazję rosyjską na Ukrainę. Sprzeciwiamy się niczym nieuzasadnionej agresji na suwerenny kraj europejski, naruszającej fundamentalne zasady współpracy międzynarodowej. Jesteśmy całym sercem z naszymi ukraińskimi Przyjaciółmi, społeczeństwem Ukrainy i wszystkimi ludźmi, którzy cierpią z powodu wojny.

To jest czas, kiedy każdy, kto szanuje wolność, prawa człowieka i demokrację, staje w obronie tych wartości. WiseEuropa, jako niezależny think-tank, specjalizujący się w polityce europejskiej i gospodarczej, deklaruje gotowość współpracy z ukraińskimi Partnerami w obszarze naszej ekspertyzy i doświadczenia. 

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom z Polski, Europy i świata, którzy razem z nami angażują się w działania. Dziękujemy i wspieramy też cały nasz Zespół, który na wiele sposobów, również indywidualnie, pomaga osobom dotkniętym brutalnym atakiem na niepodległą Ukrainę. Wspieramy wszystkich tych, którzy na całym świecie – także w Rosji – głośno protestują przeciwko tej bezsensownej wojnie. 

To również czas, w którym wyraźnie widzimy, że bezcenna jest jedność, solidarność i spójność. Dla Ukrainy i dla Polski kluczowe znaczenie ma długofalowa, konstruktywna współpraca międzynarodowa – szczególnie na poziomie Unii Europejskiej. Budowa odpornego, zeroemisyjnego i zdywersyfikowanego systemu energetycznego, rozwój infrastruktury krytycznej czy ułatwienia na rynku pracy to tylko niektóre z tematów, w których konieczne jest porozumienie. 
 
Ukraino, jesteśmy z Wami! 

Maciej Bukowski 
Prezes Zarządu WiseEuropa                                                                             
 
Katarzyna Zwolak
Dyrektorka Zarządzająca WiseEuropa

 
 
Солідарні з Україною

Фонд WiseEuropa рішуче засуджує російську інвазію в Україну. Ми проти безпідставної агресії щодо суверенної європейської країни, що суперечить фундаментальним засадам міжнародної співпраці. Ми усім серцем зараз з нашими українськими Друзями, українським суспільством та усіма людьми, які страждають через військові дії. 

Це час, коли кожен, хто цінує свободу, права людини та демократію, відстоює ці цінності. WiseEuropa, як незалежний think-tank, що спеціалізується на європейській та економічній політиці, декларує готовність співпраці з українськими Партнерами у сфері нашої експертизи та досвіду.

Дуже дякуємо нашим Партнерам з Польщі, Європи та світу, котрі разом з нами ангажуються в діяльність. Дякуємо та постійно підтримуємо нашу Команду, яка різними способами, також індивідуально, допомагає особам, що постраждали від брутальної атаки на незалежну Україну. Підтримуємо усіх тих, хто в усьому світі – також в Росії – голосно протестує проти цієї безглуздої війни. 

Це також час, коли чітко бачимо, наскільки безцінними є єдність, солідарність та згуртованість. Для України та для Польщі вирішальне значення має довготривала, конструктивна міжнародна співпраця, особливо на рівні Європейського Союзу. Будування стійкої, диверсифікованої енергетичної системи з нульовими викидами, розвиток критичної інфраструктури чи полегшення на ринку праці – це лише деякі теми, щодо яких обов’язково потрібне порозуміння.
 
Україно, ми з Вами! 

Мацєй Буковський                                                                             
Голова правління WiseEuropa
 
Катажина Зволяк
Виконавча директорка WiseEuropa
 

 

Text in Polish

Text in Ukrainian

Text in English

Posted in: