Raporty

Nowy raport: Building blocks for a climate-neutral European industrial sector

We wtorek 29 października 2019 ukazał się nowy raport (Building blocks for a climate-neutral European industrial sector // Elementy składowe dla europejskiego sektora przemysłowego neutralnego dla klimatu) przygotowany przez Platformę na rzecz Materiałów Przyjaznych Klimatowi (Climate Friendly Materials Platform – CFMP). Raport przedstawia propozycje konkretnych polityk na poziomie unijnym i krajowym, które pozwolą unijnemu przemysłowi ciężkiemu osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. przy utrzymaniu konkurencyjności na globalnych rynkach.

Badania dowodzą, że chociaż przemysł ciężki odpowiada aż za 16% emisji gazów cieplarnianych w UE, to może on osiągnąć zerową emisję netto do 2050 r., dostarczając jednocześnie niskoemisyjne materiały i technologie potrzebne do transformacji energetycznej [1].

Mimo że europejski przemysł ciężki coraz wyraźniej wykazuje gotowość do poparcia celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., niskoemisyjne procesy przemysłowe są znacznie droższe od konwencjonalnych alternatyw (do 115% względem obecnych metod produkcji [2]). Dlatego przemysł potrzebuje zintegrowanych i spójnych ram regulacyjnych, które pozwolą na efektywną transformację sektora.

W dobie narastających sporów wokół handlu międzynarodowego oraz rosnącej konkurencji w zakresie zielonych oraz cyfrowych technologii, staje się jasne, że poleganie na unijnym systemie handlu emisjami EU ETS w jego obecnym kształcie oraz na funduszach wsparcia innowacji nie jest wystarczające, by osiągnąć neutralność klimatyczną przy zachowaniu konkurencyjności. Dlatego na podstawie dyskusji z decydentami oraz przedstawicielami przemysłu, Platforma na rzecz Materiałów Przyjaznych Klimatowi proponuje następujący pakiet rozwiązań dla transformacji unijnego przemysłu:

• Składka klimatyczna w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU ETS to opłata za materiały o wysokiej emisji dwutlenku węgla sprzedawane w Europie. Składka klimatyczna może być alternatywą dla podatku granicznego od emisji CO2, zaproponowanego przez przyszłą przewodniczącą Komisji Europejskiej von der Leyen. Składka tworzy bodźce do wykorzystywania materiałów przyjaznych dla klimatu, ułatwia finansowanie inwestycji w niskoemisyjne procesy produkcyjne i pozwala łączyć efektywne opodatkowanie emisji CO2 z ochroną europejskiego przemysłu przed ucieczką emisji. Składka klimatyczna może też wspierać społecznie sprawiedliwą politykę klimatyczną, gdyż umożliwia redystrybucję przychodów do obywateli, a także finansowanie wsparcia niskoemisyjnych technologii przemysłowych.

• Niskoemisyjne kontrakty różnicowe (Carbon Contracts for Difference (CCFDs)) tworzą wiodące rynki dla innowacyjnych niskoemisyjnych procesów produkcji i materiałów.

• Kontrakty różnicowe dla OZE zabezpieczą inwestorów przed ryzykiem rynkowym i regulacyjnym, takim jak zmiany w strukturze rynku energii.
• Zielone zamówienia publiczne pozwalają rządowi i samorządom wykorzystać swoją siłę nabywczą przy inwestycjach w infrastrukturę w celu stworzenia wiodących rynków dla niskoemisyjnych praktyk budowlanych i zrównoważonego projektowania.
• Standardy emisyjne dla produktów, których wdrożenie może nastąpić w kolejnych dekadach wraz z postępem transformacji przemysłowej, mogą ograniczyć sprzedaż w UE produktów zawierających materiały wytwarzane w procesach wysokoemisyjnych.

Łącznie, rozwiązania te:
• Tworzą rynki dla niskoemisyjnych rozwiązań przemysłowych, przyspieszając komercjalizację zeroemisyjnych technologii przemysłowych i tworząc uzasadnienie biznesowe dla innowacji przyjaznych dla klimatu.
• Przyczyniają się do sprawiedliwej transformacji przemysłowej, zapobiegając przeniesieniu produkcji i miejsc pracy poza Europę, do państw o mniej rygorystycznych celach polityki klimatycznej.