Publikacje

Wspólny plan. Jak wspólnie budować dialog wokół decyzji przestrzennych w gminach

– Rozstrzygnięcia, które zapadają w toku tworzenia dokumentów planistycznych, mają długofalowe konsekwencje, wpływające na przyszłość gmin oraz na jakość życia ich mieszkańców. Konsultacjom dokumentów planistycznych towarzyszy wiele wyzwań. Zarządzanie przestrzenią wymaga świadomych i racjonalnych decyzji, przy odpowiednim wyważeniu rozmaitych interesów – piszą Autorki raportu Wspólny plan. Jak wspólnie budować dialog wokół decyzji przestrzennych w gminach: Iwona Ciećwierz i Dominika Jędrzejczak.

Celem projektu Wspólny Plan było wzmocnienie prowadzenia przez gminy konsultacji społecznych. Projekt koncentrował się na konsultacjach w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczących projektów dokumentów planistycznych takich jak plan miejscowy i studium. Projekt wspierał realizację tylko takich konsultacji, które wykraczały poza wymagania nakładane na gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach działań eksperci ds. konsultacji, samorządu, planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, udzielali wsparcia gminom z całej Polski, wybranym w otwartym naborze. Gminy zgłaszały się do projektu z konkretnym, wybranym przez siebie dokumentem planistycznym (albo kilkoma). Wsparcie polegało na szkoleniach z zakresu konsultacji i planowania przestrzennego, wspólnym przygotowaniu Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK), grancie udzielonym gminie na zaplanowane działania oraz mentoringu w przeprowadzaniu zaplanowanych działań.

Długofalowym celem projektu miało być zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w kształtowanie polityki przestrzennej gminy oraz poprawa jakości dialogu władz z mieszkańcami,
a dzięki temu również jakości tworzonych dokumentów. Projekt promował także wdrażanie zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym.

Projekt Wspólny Plan był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‒2020, którego operatorem było Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Realizatorami projektu, odpowiedzialnymi za przekazanie gminom grantów oraz udzielenie im wsparcia w przeprowadzeniu konsultacji, były dwie organizacje: Fundacja WiseEuropa (lider projektu) oraz Fundacja Stabilo (partner).