Wspólny Plan

 • Razem stwórzmy – Wspólny Plan!

   

  Dołącz do projektu!

  Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez gminy z całej Polski konsultacji społecznych planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

Zgłoś swoją gminę!

FORMULARZ APLIKACYJNY DLA GMIN WAŻNY OD DNIA: 8 MARCA 2021

AKTUALIZACJA: Procedury dotyczące realizacji projektu „Wspólny plan”

 

Formularz aplikacyjny dla gmin – WAŻNY DO DNIA:3 MARCA 2021

 

Karta zgłoszeniowa na spotkanie informacyjne

 

Zestaw technik prowadzenia konsultacji

 

Procedury  dotyczące realizacji projektu Wspólny Plan – WAŻNE DO DNIA 8 MARCA 2021

 

Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną na adres:
partycypacja@wise-europa.eu

Bądź pocztą tradycyjną na adres:
„Wspólny Plan”
WiseEuropa – Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
ul. Królewska 2/26
00-065 Warszawa

 

W związku z tym, że obecnie do projektu zostało zakwalifikowanych 19 gmin Zespół ekspertów ustalił również, że aby spełnić wskaźniki konkursu MiR, w styczniu zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający w ramach, którego przyjęta zostanie co najmniej 1 gmina a maksymalnie 3. W związku z wyczerpaniem kryterium horyzontalnego – w ramach którego tylko 15 proc. gmin biorących udział w projekcie może realizować II etap konsultacji aplikację gminy planujących II etap będą odrzucane.

W wyniku rozstrzygnięć IV rundy, procesy konsultacji społecznych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego przeprowadzą przy naszym wsparciu gminy Szczydłowo, Jarocin, Ryczywół, Lesko, Siedlce, Brody, Kuczbork-Osada, Sękowa, Polkowice, Szczytno.

Kolejne gminy dołączają do projektu Wspólny Plan.

W wyniku rozstrzygnięcia III rundy, procesy konsultacji społecznych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego przeprowadzą przy naszym wsparciu gminy: Końskie, Czernikowo, Pobiedziska, Gzy, Brody, Stara Kornica.

W wyniku rozstrzygnięć II rundy, procesy konsultacji społecznych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego przeprowadzi przy naszym wsparciu gmina Zbójno i gmina Mrągowo.

Ideą projektu „Wspólny Plan” jest przygotowanie i przeprowadzenie przez 20 gmin z całej Polski procesów konsultacji z mieszkańcami planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego. Dialog z mieszkańcami odbywał się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik konsultacji społecznych. Czas trwania projektu 04.2019 r. – 31.12.2021 r.  Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

Wyniki naborów

O projekcie:

 

 

  • Ideą projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez 20 gmin z całej Polski procesów konsultacji z mieszkańcami planów lub studiów zagospodarowania przestrzennego.

 

  • Dialog z mieszkańcami odbywał się będzie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technik konsultacji społecznych.

 

  • Czas trwania projektu 04.2019 r. – 31.12.2021 r.

 

  • Udział w projekcie jest bezpłatny (projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

 

RUNDY NABORU

Nabór do projektu będzie prowadzony sposób otwarty, rundami w trybie ciągłym aż do wyczerpania puli miejsc. Poszczególne rundy naboru będą się odbywały w następujących terminach (dzień rozpoczęcia naboru wniosków w danej rundzie i dzień zakończenia naboru wniosków w danej rundzie)

I runda – od 17 lipca do 1 sierpnia 2019 r.

II runda – od 6 sierpnia – do 10 września 2019 r.

III runda – od 20 września do 31 października 2019 r.

IV runda – od 12 listopada do 13 grudnia 2019 r.

Aktualnie trwa ostatnia runda naboru – uzupełniająca, w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu miejsc.

Ewentualne zmiany w tym zakresie będą na bieżąco umieszczane na podstronie projektu i na Fanpage’u na Facebooku.

 • CEL PROJEKTU

  Zwiększenie potencjału administracji publicznej oraz wzrost udziału społecznego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez:

  a) wsparcie procesów pogłębionych konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez administrację publiczną w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz

  b) realizację i upowszechnienie zróżnicowanych tematycznie i innowacyjnych metod i narzędzi pogłębionej partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym w min. 20 gminach całej Polski w okresie od października 2019 do czerwca 2021 roku,

   

 • Jakub Kochowicz, Wójt Gminy Lisewo

  Konsultacje z mieszkańcami stanowią niesamowicie ważny element przygotowania miejscowych planów zagospodarowania. Nie są stratą czasu, jak uważa wielu samorządowców, lecz okazją do zaangażowania mieszkańców w proces. Uzyskanie opinii mieszkańców na wczesnym etapie planowania, pozwala na uniknięcie konfliktów, odpowiedni dobór funkcji dla terenów, czy właściwe ustanowienie dróg dojazdowych. W czasie licznych konsultacji, spotykałem się często z opinią, że „przygotowanie planu nie jest w cale takie łatwe”. Włączeni mieszkańcy czują się współodpowiedzialni, potrzebni, co z punktu widzenia samorządu jest bardzo istotne. Dodatkowe, poza ustawowe konsultacje wymagają dodatkowej pracy i czasu, ale z pewnością przynoszą dużo większe korzyści, niż koszty.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

 • gminy wiejskie,
 • gminy miejsko-wiejskie,
 • gminy miejskie,

z terenu całej Polski, które spełnią warunki określone w procedurach.

KORZYŚCI Z PROJEKTU DLA GMIN

 • Grant – ok. 33 tys. zł na finansowanie procesu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych.
 • Warsztaty dla urzędników z zakresu planowania przestrzennego, GIS, technik i narzędzi konsultacji społecznych, zrównoważonego rozwoju.
 • Wsparcie ekspertów przez cały czas trwania projektu.

WYSOKOŚĆ GRANTÓW

 • Średnia kwota grantu założona w projekcie ok. 30000 zł / gminę.
 • Wartość grantu zależna jest przede wszystkim od złożoności procesu konsultacji, w tym:
  • liczby i typu narzędzi (technik) konsultacyjnych (obligatoryjnie w IPK minimum 4);
  • rodzaju gminy, w tym powierzchni i liczby mieszkańców;
  • specyfiki grupy docelowej.

JAK PRACUJEMY Z GMINAMI?

 • Spotkania z gminami na etapie przygotowywania aplikacji;
 • Warsztaty 3 dniowy w ramach, którego przygotowujemy Indywidualny Plan Konsultacji w systemie;
 • Stałe wsparcie Zespołu Ekspertów – szkoleniowe i doradcze;

GRANTY NA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

 • etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/ zmiany planu miejscowego lub studium a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 • etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy wyłożeniem planu lub studium do publicznego wglądu a przekazaniem uzgodnionego planu lub studium radzie gminy do uchwalenia.

Zachęcamy do przeczytania najnowszej broszury informacyjnej współtworzonej wraz z Fundacją Stabilo.

Broszura „Planowanie przestrzenne dla każdego”