Raporty

Krajowy Plan Odbudowy – aktualny stan prac, szanse i wyzwania

Krajowy Plan Odbudowy – aktualny stan prac, szanse i wyzwania

Webinarium, 14.12.2020

 

 Agenda

 1. Krajowy Plan Odbudowy – Najważniejsze wskazówki KE dot. procesu przygotowania strategii odbudowy krajowej gospodarki po pandemii COVID-19, Tomasz Gibas, doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce
 2. Krajowy Plan Odbudowy – Jakie cele gospodarcze Polski zrealizuje i na jakim jest etapie przygotowania, Monika Przybyła, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 3. Zielona Odbudowa – Rekomendacje WiseEuropa, Maciej Bukowski, WiseEuropa
 4. Panel czterech izb – Odbudowa gospodarki po pandemii – głos biznesu
  • Agnieszka Strzemińska, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC,
  • Tomasz Zieliński, Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
  • Kamila Tarnacka, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej,
  • Maciej Mazur, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich

Kontekst

Webinarium zostało zorganizowane jako odpowiedź na pojawiające się pytania dotyczące celu powstania Krajowego Planu Odbudowy oraz szans jakie on stwarza. Obecnie, debata publiczna skupiona jest przede wszystkim na analizie działań antykryzysowych, podczas gdy brakuje powszechnej dyskusji o strategii odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19. Wiedząc, że KPO ma być realną odpowiedzią na współczesne wyzwania polskiej gospodarki, także w kontekście Zielonego Ładu, zależy nam na tym, aby wszystkie grupy interesariuszy miały dostęp do najaktualniejszych informacji odnośnie skali i zakresu przygotowywanych dokumentów strategicznych.

Podsumowanie

Tomasz Gibas, doradca ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce: Krajowy Plan Odbudowy – Najważniejsze wskazówki KE dot. procesu przygotowania strategii odbudowy krajowej gospodarki po pandemii COVID-19.

Prezentacja bez slajdów.

Wybrane kwestie poruszone przez prelegenta :

 • Celem Krajowego Planu Odbudowy jest nie tylko spowodowanie, aby gospodarka w jak najszybszy sposób podniosła się po kryzysie spowodowanym pandemią, ale też uzyskała odporność na kolejne podobne szoki w przyszłości.
 • Obecnie podejmowane są prace w celu zakończenia procesu legislacyjnego i sformułowania pełnych ram prawnych, niemniej jednak dotychczasowa wiedza pozwala na przygotowanie rozwiązań i określenie kierunków działań, które będą wdrażane w Polsce.
 • Przewidziane fundusze dla Polski: 57 mld EUR w postaci grantów (23 mld EUR) oraz pożyczek (34 mld EUR) dla państw członkowskich, które zdecydują czy chcą z nich skorzystać.
 • 37% środków z KPO ma zostać przeznaczonych na zielone inwestycje, zaś 20% wydatkowane na projekty związane z cyfryzacją gospodarki. Pozostałe środki będą wspierać projekty zgodne z zasadą “do not harm” – czyli te, które nie szkodzą celom klimatycznym. W związku z tym przewiduje się, że inwestycje węglowe nie będą mogły być wspierane przez KPO.
 • Wyzwaniem związanym z wydatkowaniem środków są również ramy czasowe – KPO rozpoczęcie korzystania z funduszów przewidziane jest na 2021 rok, a zakończenie inwestycji do 2026 roku.

Wybrane kwestie poruszone podczas Q&A

 • Zielona transformacja jest podstawowym priorytetem KPO, jako że potrzeby Polski w tym zakresie są ogromne, dlatego nie powinno być problemu z absorbcją środków.
 • Reformy społeczne mogą być realizowane przy wsparciu KPO, niemniej jednak nie mogą być finansowane koszty stałe oraz koszty powtarzające się, np. pensje nauczycieli. Finansowane mogą być natomiast inwestycje w umiejętności cyfrowe.

Monika Przybyła, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Krajowy Plan Odbudowy – Jakie cele gospodarcze Polski zrealizuje i na jakim jest etapie przygotowania,

Prezentacja ze slajdami : w celu poznania szczegółów, w tym tych dotyczących m.in. potencjalnych obszarów wsparcia przewidywanych przez KPO, zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną na stronie WiseEuropa

Wybrane kwestie poruszone podczas Q&A:

 • Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem wdrożeniowym, mającym zapewnić ciągłość wizji rozwojowej polskiej gospodarki.
 • Obecnie trwają prace nad identyfikacją reform, oceną projektów i opisem celów w poszczególnych obszarach, są one poprzedzone nieformalnymi spotkaniami z Komisją Europejską. Przewidywane jest formalne przekazanie projektu KPO do KE do końca 2020 roku.
 • KPO zostanie objętymi konsultacjami społecznymi, które odbędą się pod koniec grudnia 2020r. i potrwają co najmniej dwa tygodnie.

Maciej Bukowski, WiseEuropa: Zielona Odbudowa – Rekomendacje WiseEuropa

Prezentacja ze slajdami : w celu poznania szczegółów, zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dostępną na stronie WiseEuropa

 • Kluczowe rekomendacje WiseEuropa dla Krajowego Planu Odbudowy:
  • Adaptacja strategiczna do megatrendów:
   • Przyjęcie i wdrożenie zapisów Strategii Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z implikowanymi przez nią dokumentami sektorowymi
   • Uwzględnienie w strategiach niskoemisyjnego rozwoju gospodarki konkretnych wskaźników służących projektowaniu instrumentów i monitorowaniu postępów ich wdrażania
  • Zaadresowanie w Krajowym Planie Odbudowy realnych wyzwań transformacji kluczowych sektorów:
   • KPO powinien dokonać kwantyfikacji w jakim zakresie przewidywane działania przyczynią się do osiągnięcia przez Polskę celów strategicznych na rok 2030
   • Jednocześnie cele określane na kolejną dekadę powinny odpowiadać skali i tempu procesów zachodzących w UE (por. cel redukcji emisji na 2030r. przyjęty na poziomie 55%)
  • Zapewnienie zgodności z europejską Taksonomią zrównoważonego finansowania:
   • KPO powinien dokonać kwantyfikacji w jakim zakresie przewidywane działania przyczynią się do osiągnięcia przez Polskę celów strategicznych na rok 2030
   • Jednocześnie cele określane na kolejną dekadę powinny odpowiadać skali i tempu procesów zachodzących w UE (por. cel redukcji emisji na 2030r. przyjęty na poziomie 55%)

Panel czterech izb – Odbudowa gospodarki po pandemii –  głos biznesu

 • Agnieszka Strzemińska, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC,
 • Tomasz Zieliński, Polska Izba Przemysłu Chemicznego PIPC,
 • Kamila Tarnacka, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej PSEW,
 • Maciej Mazur, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych PSPA,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich ZBP,
Najważniejsze kwestie zostały zawarte w Tabeli 1. W celu poznania szczegółów zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i nagraniem video.

Publikacje i działania WiseEuropa dot. tematu odbudowy gospodarki po pandemii

Kontakt: Zofia Wetmańska, analityczka WiseEuropa zofia.wetmańska@wise-europa.eu

Tabela 1. Wybrane rekomendacje przedstawicieli izb i stowarzyszeń sektorowych

Przedstawiciel Rola danego sektora w procesie odbudowy gospodarki po pandemii Wybrane rekomendacje dla KPO niezbędne, aby umożliwić pełne wykorzystanie potencjału sektorowego
Agnieszka Strzemińska, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
 • Realizacja celów redukcji non-ETS poprzez głęboką modernizację na poziomie 3%
 • wygenerowanie dodatkowych 100 tys. bezpośrednich i 200 tys. pośrednich miejsc pracy
 • głęboką i sprawiedliwą przemianę, mającą efekt dla wszystkich regionów
 • zapobieganie ubóstwu energetycznemu

 

W celu poznania szczegółów zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

 • Finansowanie transformacji w budynkach poprzez dotacje
 • Odrębne programy wsparcia termomodernizacji z uwzględnieniem domów jednorodzinnych
 • Programy digitalizacji zarządzania efektywnością energetyczną (wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych wspierających efektywność energetyczną)

 

W celu poznania szczegółów zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Maciej Mazur, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 • Wyzwania na które musi odpowiedzieć sektor transportu, m.in.:
 • ograniczenie ruchu w miastach
 • bezpieczeństwa drogowego
 • Celem jest wprowadzenie większej liczby samochodów elektrycznych oraz tworzenie punktów ładowania

 

 • Rozwój infrastruktury odpowiadającej na wyzwania zeroemisyjnego transportu drogowego
 • Rozwijanie technologii wodorowych (m.in. transport kolejowy, ciężki, rzeczny)
 •  Rozwój transportu publicznego
Tomasz Zieliński, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 • Przemysł chemiczny jest istotny z perspektywy całej gospodarki –  jako sektor zasila inne sektory, tworząc silne łańcuchy zależności
 • Jest niewiele projektów zgodnych z Zielonym Ładem i gotowych do wdrożenia od razu, one są dopiero rozwijane

 

 • Ułatwienie dostępu przedsiębiorcom do wsparcia uproszczenie procedur
 • Wprowadzenie ulg podatkowych
 • Edukacja, rozwój kadr i kompetencji pracowników
 • Integracja różnych środowisk, współpraca pomiędzy nauką i branżami
Kamila Tarnacka, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Bardzo duży potencjał zarówno lądowej jak i morskiej energetyki wiatrowej dla polskiej gospodarki
 • Energia wiatrowa jako obecnie najtańsze źródło energii, mogące wykreować przychody do budżetu państwa i zapewnić nowe miejsca pracy

 

W celu poznania szczegółów zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

 

 • Energetyka wiatrowa na lądzie nie potrzebuje obecnie specjalnego wsparcia i inwestycji, istnieje natomiast potrzeba regulacyjna w postaci złagodzenie bariery odległościowych
 • Morska energetyka wiatrowa – potrzeba inwestycji w porty oraz polskie firmy w celu przygotowania ich do produkcji
 • Stworzenie centrum szkoleniowego – przekwalifikowanie pracowników z sektora węglowego do pracy w energetyce odnawialnej
Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich
 • Sektor finansowy ma potencjał dostarczyć niezbędne rozwiązania do efektywnego zarządzania i dystrybucji środków
 • Stworzenie podmiotu zajmującego się zarządzaniem „złymi długami”
 • Budowa kompetencji cyfrowych w społeczeństwie
 • Wykorzystanie potencjału dystrybucyjnego instytucji finansowych (Czyste Powietrze, inne programy Zielonego Ładu)

Zapoznaj się z prezentacjami przestawionymi podczas webinarium: