Publikacje

Mapa drogowa dla współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej

W ramach projektu CCS4CEE, eksperci WiseEuropa opracowali „Mapę drogową dla współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej”. Dokument, dostępny w języku angielskim, jest jednym z trzech elementów serii zatytułowanej „Mapa drogowa wdrażania technologii CCS w Europie Środkowo-Wschodniej” która wieńczy kolejny etap tego projektu.

Pozostałe dwa to podsumowanie 10 krajowych map drogowych wdrażania technologii CCS (opublikowanych w czerwcu), oraz ”Powiązania mapy drogowej dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej z inicjatywami na poziomie europejskim” . Raporty te mają na celu wsparcie wdrożenia CCS w całym regionie poprzez zarekomendowanie szeregu działań, które zdaniem autorów należy podjąć.

W kontekście współpracy regionalnej, szczególnie istotne wydają się ich zdaniem:

  • dzielenie się wiedzą, doświadczeniem badawczym i infrastrukturą, w tym składowiskami, z krajami, które mają ograniczony potencjał składowania CO2;
  • podział kosztów w przypadku transgranicznej infrastruktury transportu CO2;
  • wspólne wysiłki w zakresie oceny możliwości geologicznego składowania CO2, np. w Morzu Bałtyckim.

Rozwój technologii Carbon Capture and Storage (CCS, pol. wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla) jest niezbędny, patrząc przez pryzmat wyzwań dekarbonizacyjnych, przed którymi stoi Unia Europejska na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Szacuje się, iż nie da się całkowicie wyeliminować emisji CO2 bez zastosowania technologii CCS.

Projekt „Building momentum for the long-term CCS deployment in the CEE region” (CCS4CEE) ma na celu odnowienie dyskusji na temat długoterminowego wdrożenia CCS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, prowadząc do powstania nowych polityk i wspólnych projektów. Obejmuje on Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię, Ukrainę i Węgry. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem EEA i Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Prowadzony jest przez WiseEuropa i wspierany przez Bellona Foundation jako partnera eksperckiego. Innymi partnerami są Energy Policy Group, Institute for European Integration oraz Civitta Latvija. Projekt jest wspierany także przez EUROPEUM Institute for European Policy.