Raporty

Bariery dla dekarbonizacji przemysłu ciężkiego w Polsce

Przemysł wytwórczy jest najbardziej energochłonnym sektorem polskiej gospodarki i jednym
z największych emitentów. Biorąc pod uwagę, że polski miks energetyczny jest w dużym stopniu uzależniony od paliw kopalnych, produkcja przemysłowa pozostawia duży ślad węglowy związany z poborem energii.

Istnieje pilna potrzeba dekarbonizacji przemysłu w Polsce poprzez dekarbonizację procesów
przemysłowych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz dostarczenie zielonej energii do
zakładów przemysłowych. 

Niektóre gałęzie przemysłu, takie jak sektor cementu, stali i produkcja chemiczna, określane są mianem „trudnych do dekarbonizacji” (ang. hard-to-abate). Trudność ta wynika z faktu, że znaczna część ich emisji związana jest z samymi procesami produkcyjnymi, a nie z zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Emisje te stanowiły w 2019 roku aż 7% całkowitej emisji CO₂ w Polsce. Potrzebne są alternatywne technologie, takie jak produkcja stali i amoniaku w oparciu o wodór czy wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) w celu ograniczenia emisji.

W niniejszym raporcie zidentyfikowano kluczowe szanse i bariery w otoczeniu prawno-instytucjonalnym, a także na rynku finansowym, dla przeprowadzenia dekarbonizacji przemysłu w Polsce na szeroką skalę.