Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/09/2021 

 

Zamawiający: 

WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich 

Królewska 2/26

00 – 065 Warszawa 

NIP: 113-286-48-09 

WiseEuropa w ramach procedury rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert na opracowanie rozdziału/ów do publikacji na temat sytuacji finansowej polskich NGO i udziału funduszu żelaznego w finansowaniu działalności na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa strategii fundraisingowej i rozwój instytucjonalny organizacji w zakresie wspierania budowy kapitału żelaznego”. 

 

Szczegółowa specyfikacja: 

Przedmiot i zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wybranego rozdziału/ów do publikacji dot. funduszy żelaznych w sektorze organizacji pozarządowych w Polsce i przedstawienie uzgodnionego zakresu treści, ok. 2-3 strony/rozdział.   

  • Rozdział 1. Ogólna charakterystyka organizacji pozarządowych w Polsce i ich źródeł finansowania. Wartość organizacji pozarządowych dla biznesu i osób indywidualnych.  
  • Rozdział 2. Przegląd instrumentów finansowych dla organizacji pozarządowych. 
  • Rozdział 3. Kapitał żelazny, jako jeden z instrumentów finansowych. Czym są kapitały żelazne i jak jest ich rola dla organizacji pozarządowych? Jakie działania podejmuje organizacja pozarządowa, żeby zbudować kapitał żelazny? Jakie są bariery i szanse, które stoją przed polskimi NGO aby zaczęły budować kapitał żelazny?  
  • Rozdział 4*. Charakterystyka badanych organizacji, m. in. ile % środków miały badane organizacje z poszczególnych źródeł w 2019 i 2020 roku? Z jakimi problemami w utrzymaniu borykają się organizacje? Wpływ pandemii na finansowanie ankietowanych organizacji? Jakie znaczenie miał kapitał żelazny przy prowadzeniu działań podczas pandemii i wcześniej?  Metodologia badania ankietowego i wywiadów pogłębionych.   

*W ramach pracy nad przygotowaniem rozdziału 4 wymagane będzie dodatkowo opracowanie ankiety, pozyskanie danych i przebadanie wybranych organizacji pozarządowych w formie ankiet (min. 50) oraz zdefiniowania pytań i przeprowadzenia wywiadów pogłębionych (ok. 2-3) wśród tych, które korzystają z kapitału żelaznego, jako jednego ze źródeł finansowania swojej działalności, we współpracy z Zamawiającym.  Na przełomie października i listopada planujemy zorganizować konferencję online dla organizacji pozarządowych i potencjalnych partnerów biznesowych, która będzie przestrzenią umożliwiającą zebranie potrzebnych informacji w formie ankiet i wywiadów pogłębionych. 

  • Rozdział 5. Dlaczego warto wspierać budowę kapitału żelaznego organizacji pozarządowej? Przykłady współpracy organizacji pozarządowych z darczyńcami i partnerami, w celu budowy kapitału żelaznego (2-3 case study).  

Celem publikacji jest promocja idei budowy kapitału żelaznego, służąca uświadomieniu potencjalnym partnerom wagi i zalet tego typu finansowania dla organizacji. Działania promujące publikację będą służyły promocji idei wspierania organizacji pozarządowych oraz pozyskaniu partnerów biznesowych i darczyńców, w celu budowy kapitału żelaznego WiseEuropa.  

 

Cały raport będzie opublikowany na ok. 10 - 15 stron, pod redakcją WiseEuropa z wymienieniem imion i nazwisk współautorów. Zadanie jest finansowane w 100% ze środków publicznych w ramach zadania pt. „Budowa strategii fundraisingowej i rozwój instytucjonalny organizacji w zakresie wspierania budowy kapitału żelaznego”, realizowanego przez WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, w ramach konkursu PROO-2a, edycja 2020, zarządzanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  

 

Zamawiający daje możliwość składania ofert na wybrane elementy zamówienia (rozdziały).  

Każdy z Oferentów może dokonać wyboru opracowania wszystkich 5 rozdziałów i przedstawić wycenę dla każdego z nich oddzielnie (rozdziały 1-5), jednak zastrzegamy możliwość wyboru więcej niż 1 oferenta do tego zadania.   

 

Termin realizacji zamówienia: 22/11/2021 

Nadesłana Oferta (wycena) powinna być dostarczona do dnia: 22/09/2021 do godz. 16:00, na adres mailowy: office@wise-europa.eu 

Oferta powinna w swojej treści zawierać:  

– cenę (cena brutto jednostkowego rozdziału, wybranego przez Oferenta do opracowania) 

– termin wykonania   

– krótki opis Oferenta w przedmiocie zamówienia wraz z opisem doświadczenia  

– portfolio zrealizowanych prac  

– dane kontaktowe Oferenta  

Oferenci, którzy przedłożą niekompletne oferty lub mające w swojej treści błędy merytoryczne lub inne wady (np. oferty nieposiadające w swojej treści wysokości ceny, terminu realizacji, opisu doświadczenia, danych kontaktowych, etc.) będą wzywani mailowo do uzupełnienia, sprostowania, wyjaśnienia treści nadesłanej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego.   

Kryterium wyboru oferty będzie stanowić:   

  1. cena (35%)  

W kryterium „cena brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 35 pkt. Ocena zostanie dokonana na podstawie przesłanych materiałów wg:  

               Cena najniższa  

C = __________________ x 35 punktów  

              Cena badana  

  1. porfolio zrealizowanych prac (35 %).  

W kryterium „porfolio” oferta może uzyskać maksymalnie 35 pkt.   

Oferent, który będzie chciał wykonać zlecenie powinien zaprezentować portfolio zrealizowanych opracowań w przedmiotowym obszarze (ngo). Zamawiający dokona oceny portfolio biorąc pod uwagę w szczególności dopasowanie zastosowanych technik do rodzaju przekazu i grupy docelowej, jak również przejrzystość przekazu.   

  1. termin wykonania (30%),  

W kryterium „termin wykonania” oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Ocena zostanie dokonana na podstawie przesłanych materiałów wg:  

               Najkrótszy termin  

T = __________________ x 30 punktów  

              Cena badana  

Oferent jest zobowiązany do podania terminu realizacji zamówienia w dniach. 

 

O wynikach wyboru Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową w terminie 14 dni roboczych od zakończenia terminu nadsyłania ofert.    

Jeżeli będzie konieczność poprawek po uwagach ze strony WiseEuropa Wykonawca zobowiązuje się do ich naniesienia w ramach wyceny i uwzględnieniu ich w ciągu 2 dni roboczych.  

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, jeśli najniższa ofertowana wycena będzie wyższa, niż przewidziany budżet na to zadanie.  

Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania/unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego bez podawania przyczyn. 

Posted in: